عضویت در خبرنامۀ انجمن:


اعضای حقوقی انجمن

ردیفنام مؤسسهنوع عضویتوبگاه
۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران حقوقی عادی www.irandoc.ac.ir
۲ شرکت مسیر فنّاوری اطلاعات حقوقی عادی www.masir.net
۳ شرکت فنّاوران اطلاعات وستا حقوقی عادی www.vestasoft.ir
۴ شرکت آموزان پردیس ایرانیان حقوقی عادی www.netazmoon.ir
۵ شرکت مهندسی شبکه و فنّاوری اطلاعات تحلیلگران حقوقی عادی www.ttbz.ir
۶ شرکت همراه علم حقوقی عادی www.hamrahelm.com
۷ شرکت توسعۀ علوم راهبردی ایده حقوقی عادی www.ideaco.ir
۸ شرکت طلیعه کاوش حقوقی عادی www.bazarbors.com
۹ مؤسسۀ آموزش‌ عالی مهرالبرز حقوقی ممتاز www.mehralborz.ac.ir
۱۰ مرکز فنّاوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران حقوقی ممتاز www.it.ut.ac.ir