عضویت در خبرنامۀ انجمن:


انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و همه‌ی افرادی که دست کم دارای درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با یادگیری الکترونیکی باشند. 

تبصره: در شرایط خاص، افراد دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی که دارای سوابق برجسته ای در این حوزه باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوب هییت مدیره‌ی انجمن میتوانند به عضویت پیوسته‌ی انجمن در آیند.

 

عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه‌ی کارشناسی هستند و دست کم به مدت پنج سال سابقه‌ی اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا فنی در زمینه­های مرتبط با یادگیری الکترونیکی داشته باشند.

 

عضویت دانشجویی

همه‌ی دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی به تحصیل اشتغال دارند.

 

عضویت افتخاری

اشخاص ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های یادگیری الکترونیکی حایز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.

 

اعضای حقوقی (مؤسساتی)

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند.این اعضا به مثابه‌ی عضو وابسته‌ی انجمن محسوب میشوند.