عضویت در خبرنامۀ انجمن:


اهداف انجمن

الف ـ ایفای نقش میانجی و تسهیل‌گر برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سیاست‌گذاران ملّی و نهادهای سرمایه‌گذار

ب ـ ارتقای پژوهش و نوآوری در زمینه‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی

ج ـ آموزش و ترویج اطلاعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی میان آحاد جامعه

د ـ همکاری در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملّی و مقررات موردنیاز برای گسترش یادگیری الکترونیکی

هـ ـ ایجاد محیطی برای همکاری‌های داوطلبانه و هم‌افزا در توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی در کشور

و ـ پدید آوردن درگاهی برای تبادل اطلاعات علمی در سطح ملّی و بین‌المللی از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی، انتشار کتاب، خبرنامه و نشریه‌های علمی

ز ـ ایجاد برنامه‌های ترغیبی برای تجلیل از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی