عضویت در خبرنامۀ انجمن:


چگونه می توان عضو انجمن شد و در کمیته دانشجوئی عضویت یافت؟

Tags: عضویت

هر دانشجو می‌تواند عضو انجمن یادا باشد. برای آنکه ثبت نام دانشجویان به سادگی انجام شود انجمن شرایط بسیار سهلی برای ایشان درنظر گرفته است و هزینه عضویت بسیار کمی منظور شده است به نحویکه بتوان بدنه دانشجویی بزرگتری در انجمن شکل داد. کافیست دانشجویان مدارک مورد نیاز که شامل مدارک دانشجویی و فرم ثبت نام است را آماده نمایند و در پرتال در بخش  عضویت نسبت به آپلود آنها اقدام کنند.

Add a Comment