عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل اول: کلیات و اهداف

مادّه‌ی ۱: به‌منظور گسترش و اعتلای پژوهش و آموزش و ارتقای بینش در حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی، استفاده از فنّاوری اطلاعات در نظامهای آموزشی با هدف بهبود کیفیت فرایندهای یاددهی – یادگیری  و نیز توسعه‌ی کمّی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود  امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با موارد فوق، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، که در این اساسنامه «انجمن» نامیده میشود، تشکیل میگردد.

مادّه‌ی ۲: انجمن مؤسسه‌ای علمی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در زمینه‌های علمی و فنّاورانه به انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی میپردازد و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و رییس هییت مدیره‌ی آن نماینده‌ی قانونی انجمن است.

مادّه‌ی ۳: مرکز انجمن در شهر تهران واقع است و شعبه‌های آن پس از تصویب هییت مدیره‌ی انجمن و موافقت «کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» میتواند در هر منطقه از کشور تأسیس شود.

تبصره: هییت مدیره میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه‌ی رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برسد.

مادّه‌ی ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تأسیس میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.