عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

مادّه‌ی ۵: به ‌منظور نیل به هدفهای مذکور در مادّه‌ی ۱، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

۵-۱. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی سر و کار دارند.

۵-۲. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳. ترغیب و تشویق پژوهشگران، متخصصان، اعضای هییت علمی و تجلیل از محققان، کارآفرینان فعال و برجستگان این حوزه.

۵-۴. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنّی در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیتهای انجمن.

۵-۵. برگزاری گردهماییهای علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۵-۶. انتشار کتب و نشریات علمی.

۵-۷. مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و آینده‌پژوهی در زمینه‌های سیاستگذاری، هدایت و نظارت در حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی.