عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

مادّه‌ی ۶: انواع عضویت در انجمن به شرح زیر است:
۶-۱. عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و همه‌ی افرادی که دست کم دارای درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با یادگیری الکترونیکی باشند. 
تبصره: در شرایط خاص، افراد دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی که دارای سوابق برجسته ای در این حوزه باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوب هییت‌مدیره‌ی انجمن میتوانند به عضویت پیوسته‌ی انجمن در آیند.
۶-۲. عضویت وابسته
اشخاصی که دارای درجه‌ی کارشناسی هستند و دست کم به مدت پنج سال سابقه‌ی اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا فنی در زمینه‌‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی داشته باشند.
۶-۳. عضویت دانشجویی
همه‌ی دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی به تحصیل اشتغال دارند.
۶-۴. عضویت افتخاری
اشخاص ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های یادگیری الکترونیکی حایز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.
۶-۵. اعضای حقوقی (مؤسساتی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند. این اعضا به مثابه‌ی عضو وابسته‌ی انجمن محسوب میشوند.
تبصره: بررسی درخواست‌های عضویت، تشخیص ارتباط رشته‌ی تخصصی یا فعالیت متقاضی با موضوع فعالیت‌های انجمن و تعیین نوع عضویت بر عهده‌ی کمیته‌ی عضویت انجمن و بر اساس آیین‌نامه‌ی عضویت مصوب هییت‌مدیره‌ی انجمن، است. اعضای حقوقی به مثابه‌ی عضو وابسته‌ی انجمن محسوب میشوند.
مادّه‌ی ۷: هر یک از اعضا سالیانه مبلغی را، که میزان آن به پیشنهاد هییت مدیره به تصویب مجمع عمومی انجمن می‌رسد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره‌ی ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.
تبصره‌ی ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
مادّه‌ی ۸: عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:
۸-۱. استعفای کتبی عضو
۸-۲. عدم پرداخت حق عضویت سالیانه
تبصره: بررسی درخواست و تأیید خاتمه‌ی عضویت برعهدۀ کمیته‌ی عضویت انجمن است.