عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

مادّه ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱. حق عضویت‌ اعضا

۱۷-۲. درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای، اجرایی و فروش محصولات علمی

۱۷-۳. دریافت هدایا و کمک‌ها

۱۷-۴. کلیه‌ی عواید و درآمدهای انجمن صرف تحقق اهداف و موضوع مادّه‌ی ۵ این اساس‌نامه خواهد شد.

مادّه ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی، به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال میشود.

مادّه ۱۹: کلیه‌ی وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری میشود.

مادّه ۲۰: هیچ‌یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها نمیتوانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن کنند.

مادّه ۲۱: کلیه‌ی مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مراجع نظارتی یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مادّه ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساس‌نامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معتبر است.

مادّه ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

مادّه ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هییت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هییت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

مادّه ۲۵: این اساس‌نامه مشتمل بر شش فصل، بیست و پنج مادّه، شصت و یک زیر مادّه و هجده تبصره در جلسه‌ی مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.