عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل پنجم: کمیته‌ها و گروه‌های علمی انجمن

مادّه ۱۶: انجمن میتواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هییت مدیره برای آن‌ها تعیین شود به فعالیت میپردازند:

گروه‌های تخصصی

کمیته‌ی آموزش و پژوهش 

کمیته‌ی انتشارات 

کمیته‌ی آمار و اطلاعات 

کمیته‌ی عضویت و روابط عمومی 

کمیته‌ی گردهماییهای علمی 

کمیته‌ی برنامه‌ریزی 

تبصره: انجمن مجاز است در صورت نیاز سایر گروه‌ها و کمیته‌های دیگر را تشکیل دهد.