عضویت در خبرنامۀ انجمن:


فصل چهارم: ارکان انجمن

الف- مجمع عمومی

مادّه ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.

۱۰-۱. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل میشود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته‌ی انجمن رسمیت مییابد و تصمیم‌های آن با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر است. هر عضو حاضر می‌تواند وکالت فقط یک عضو غایب را بر عهده گیرد.

۱۰-۲. در صورتی که در دعوت نخست، جلسه‌ی مجمع عمومی رسمیت نیابد، جلسه‌ی دوم به فاصله حداقل بیست روز  بعد تشکیل میشود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آرا میتواند به صورت مکاتبه-ای یا الکترونیکی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هییت مدیره تدوین میشود، صورت پذیرد.

تبصره‌ی ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی، الکترونیکی، آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار یا از طریق وبگاه انجمن صورت می‌گیرد و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره‌ی ۲: یک سوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هییت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد؛ در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هییت مدیره یا بازرس تصریح کنند.

تبصره‌ی ۳: در صورت تحقق تبصره‌ی فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره‌ی ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

مادّه ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرس یا بازرسان (در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

تصویب خط مشی انجمن

بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی هییت مدیره و بازرس (بازرسان)

تعیین میزان حق عضویت سالیانه

عزل هییت مدیره و بازرس (بازرسان)

بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه‌ی سال آتی انجمن

ب- مجمع عمومی فوق‌العاده

ب- ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

ب- ۲- تصویب انحلال انجمن

تبصره‌ی ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده‌ی تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد. 

تبصره‌ی ۲: مجامع عمومی توسط هییت‌رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.

تبصره‌ی ۳: اعضای هییت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب میشوند.

تبصره‌ی ۴: اعضای هییت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هییت مدیره و بازرس نامزد شده‌اند.

ب– هییت مدیره

مادّه ۱۲: هییت‌مدیره‌ی انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته‌ی انجمن انتخاب میشوند.

۱۲-۱. هیچ یک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دوره‌ی متوالی به عضویت هییت مدیره انتخاب شوند.

۱۲-۲. عضویت در هییت مدیره افتخاری است.

۱۲-۳. هییت مدیره موظفند حداکثر تا دو ماه پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام کنند. این امر با انتخاب رییس، نایب رییس، خزانه دار، مدیر کمیته‌ی عضویت و مدیر کمیته‌ی آموزش و پژوهش عملیاتی می‌شود.

۱۲-۴. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و خزانه دار همراه با مُهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس هییت مدیره یا دبیر  هییت مدیره معتبر است.

۱۲-۵. هییت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله‌ی بین ارسال دعوت نامه با تاریخ تشکیل جلسه‌ی هییت مدیره، حداقل سه روز است. دبیر هییت مدیره وظیفه‌ی دعوت، تنظیم دستور جلسه، ثبت صورت جلسه و پیگیری مصوبات هییت را بر عهده دارد.

۱۲-۶. جلسات هییت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متاخته با اکثریت آرای حاضران، معتبر است.

۱۲-۷. کلیه مصوبات هییت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هییت مدیره نگهداری میشود.

۱۲-۸. شرکت اعضای هییت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه (به تشخیص هییت مدیره) تا سه جلسه‌ی متوالی یا پنج جلسه‌ی متناوب (در هر سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۹. در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هییت مدیره، عضو علیالبدل برای مدت باقیمانده‌ی دوره‌ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۰. شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هییت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

مادّه ۱۳: هییت مدیره نماینده‌ی قانونی انجمن است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱. اداره‌ی امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۱۳-۲. تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها

۱۳-۳. هییت مدیره میتواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هییت امنا است، انجام میدهد.

۱۳-۴. جز درباره‌ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی و هییت امنا است، هییت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا است.

۱۳-۵. تهیه‌ی گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه‌ی مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳-۶. اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمامی مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۱۳-۷. انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳-۸. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۳-۹. جلب هدایا و کمک‌های مالی.

۱۳-۱۰. اعطای بورس‌های پژوهشی و آموزشی.

۱۳-۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲. ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

۱۳-۱۳. هییت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان دوره‌ی مسیولیت خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هییت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال کند.

تبصره: هییت‌مدیره‌ی پیشین تا تأیید هییت‌مدیره‌ی جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مسیولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج ـ بازرس (بازرسان)

مادّه ۱۴: مجمع عمومی عادی یکی از اعضای حقیقی انجمن را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت دو سال انتخاب میکند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

مادّه ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

۱۵-۱. بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه‌ی گزارش برای مجمع عمومی

۱۵-۲. بررسی گزارش سالیانه‌ی هییت مدیره و تهیه‌ی گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

۱۵-۳. گزارش هرگونه تخلف هییت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: هییت مدیر موظف است  کلیه‌ی اسناد و مدارک انجمن، اعم از مالی و غیرمالی را، در هر زمان و بدون قید و شرط برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار دهد.