عضویت در خبرنامۀ انجمن:


مزایای عضویت

ـ امكان استفاده از دوره‌هاي ‌آموزشي برگزار شده توسط انجمن

ـ امکان استفاده از نشریات و خبرنامه‌های انجمن

ـ امکان شركت در نشستها و مجامع علمي انجمن

ـ امکان شرکت در سخنرانی‌های علمی انجمن