ایمیل مسئولین کمیته ها برای تماس به قرار زیر است (توجه بفرمایید که ایمیل کامل متشکل از قسمت اول ایمیل به اضافه @net.elearningassociation.ir می باشد)

نام کمیته

نام مسئول

ایمیل حقوقی (@net.elearningassociation.ir)

1)     کمیته ارزیابی - برای ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر محمدی

QA

2)     کمیته پژوهش و ارتباطات بین الملل

آقای دکتر صفوی

International

3)     کمیته آموزش

خانم دکتر اکبری

Education

4)     کمیته گردهمایی های علمی

خانم مهندس داراب

Seminar

5)     کمیته پذیرش و آمار و اطلاعات

خانم دکتر هوشمند جا

Membership

6)     کمیته روابط عمومی

خانم دکتر پاکدامن

Public

7)     کمیته دانشجویی

آقای عظیمی

Students

8)     کمیته ارتباط با صنعت

آقای مهندس آقایی

Business

9)     کمیته دائمی کنفرانس

آقای دکتر فاطمی

Conf

10)  کمیته انتشارات

آقای دکتر منتظر

Journal

11)  کمیته ارزیابی انجمن

آقای دکتر رضائی

Performance

12)  کمیته خبرنامه علمی

خانم دکتر طایفه محمودی

Newsletter

13)  کمیته وبسایت

آقای دکتر فاطمی

Web

14)  کمیته برنامه ریزی راهبردی انجمن

خانم دکتر مهرابی

Strategy  Search Your Courses


  Site announcements

  Picture of مدیر سایت
  همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
  by مدیر سایت - Thursday, 19 Tir 1399, 7:06 PM
   

  همایش ملی《تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 》

  http://elearning.msrt.ir/همایش-ملی-همایش-ملی-تبادل-تجربیات-دان/


   
  Picture of مسئول وبسایت انجمن
  سيزدهمين دوره ملي كنفرانس ياددهي و يادگيري الكترونيكي
  by مسئول وبسایت انجمن - Tuesday, 2 Bahman 1397, 1:10 PM
   

   1و 2 اسفند ماه 1397

  دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

  ICELET2019.KNTU.AC.IR