طرح موضوعی

 • معرفي انجمن

  پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است، حوزه‌ای که ضمن تقریب دیدگاههای دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینه‌ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط‌های آموزشی از طریق بهره‌برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی‌ها و توانمندیهای یادگیرنده پدید آورده است.

  در ایران نیز از سال 1386 جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال 1390 به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

  مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن

               مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن يادا

 • ضرورت ايجاد انجمن

  تحولات بزرگ جامعه‌ی بشری و گسترده شدن فنّاوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار و روش‌های آموزش را نیز متحول كرده‌اند. تحول این ابزارها و روش‌ها در جهتی است كه هر فرد در هر زمان و هر مكان بتواند با توجه به امكانات و زمان خود مشغول یادگیری شود. با گسترش اینترنت پدیده‌ی یادگیری الكترونیكی و به دنبال آن ابزارها و استانداردهای آن جدی‌تر مطرح و به دلایل زیادی با اهمیت  شناخته شد كه در زیر برخی از آن‌ها ذکر می‌شوند.

  ۱ ـ مردم جهان در حال حاضر یك جامعۀ متصل رو به افزایش با تعداد بدون انتهایی ایده و اطلاعات برای به اشتراك‌گذاری را تشكیل می‌دهند. گزارشی بین‌المللی در  سال ۲۰۰۶ اعلام كرد كه بیش از دو و نیم میلیارد تجهیزات اطلاعاتی (شامل گوشی تلفن همراه، تلفنهای هوشمند و انواع رایانه) متصل به هم در كره‌ی خاكی وجود دارند و بیش از یك میلیارد نفر از كاربران اینترنت هستند و تا پایان سال ۲۰۱۱ این رقم به بیش از دو میلیارد نفر خواهد رسید.  در این دنیای همیشه متصل، ضرورت فراهم آوردن امكان آموزش یا یادگیری الكترونیكی بیش از همه‌ی زمانهای گذشته است. این فرصتی را برای هر فرد علاقه‌مند برای كسب مهارت جدید، آمادگی برای حرفه‌ای یا جستجو كردن آن، كسب دوره‌ی كامل كارآموزی، اخذ مدرك تحصیلی بدون ترك محل كار یا فعالیت خود فراهم كرده است.

  ۲ـ استفاده‌ی الكترونیكی از ابزارهای انتقال اطلاعات برای انتقال اطلاعات و دانش به عنوان یكی از  رویكردهای یادگیری الكترونیكی، در واقع فرصت مناسبی را برای تمام دست‌اندركاران سیستمهای آموزشی ایجاد میكند تا هر چه زودتر بتوانند آموزشهای فراگیر و مبتنی بر آخرین فنّاوری را در سازمانها و مؤسسات خود راه‌اندازی كنند. به عبارت دیگر یادگیری الكترونیكی یكی از محورهای توسعه‌ی دانایی و تغییر و تحول سریع است و با كاربرد آن میتوان به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت.

  ۳ حجم رو به رشد اطلاعات فرایند اكتساب دانش را با پیچیدگیهای خاصی مواجه كرده است، به ویژه در رشته‌هایی كه سرعت تغییرات در آنها بالاتر است و ایجاد امكان یادگیری مداوم و مستمر در تمام طول عمر بهره‌وری فرد از ضرورتهای نظام آموزشی سازمانهای مرتبط محسوب میشود.

  ۴ـ ایجاد فضای یادگیری همیارانه برای یادگیری مسایل غامض و چند بعدی كه جز با روش همیاری و گروهی امكان یادگیری ندارند، سبب شده است رویكرد یادگیری الكترونیكی به كار آید و با ایجاد فضای مجازی همیاری و مشاركت میان یادگیرندگان به آنها امكان میدهد تا با تشكیل گروههای مناسب كه یادگیری را تسهیل میكند،  موضوع را فراگیرند.

  با توجه به نكات فوق به مهمترین دلایل تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی ایران به شرح زیر اشاره میشود:

  الف ـ  با توجه به اینكه یادگیری الكترونیكی جنبه‌های گوناگونی از علوم و فنّاوری را پوشش میدهد، ضرورت وجود نهادی كارآمد و همگرا برای ایجاد وحدت رویه میان ذینفعان حوزه به شدت احساس می شود.

  ب ـ فقدان همگرایی مناسب در تصمیم و اجرا و نیز نبود تیمهایی با كاركرد هم‌افزایی از مهمترین دلایلی است كه ما را به سمت تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی سوق میدهد. تأسیس این انجمن در قالب سیستمی هماهنگ و سازمان‌یافته كه در خدمت این حوزه باشد، به عنوان یكی از مؤثرترین راهكارهای مواجه با فقدان گفته شده خواهد بود. در حال حاضر با دور هم جمع شدن گروهی از دست‌اندركاران این حوزه‌ی چند‌گستره‌ای، زمینة انجام همكاریهای بین رشته‌ای برای پیشبرد اهداف چنین انجمنی فراهم به نظر میآید و لازم است كه بدون فوت وقت با تشكیل این نهاد، زمینة مساعد فوق را به ثمر نشاند.

  ج ـ انجمن یادگیری الكترونیكی میتواند با دیده‌بانی این حوزه‌ی علمی و بكارگیری ظرفیت تخصصی كشور در جهت ارتقای كیفی و كمی این حوزه گام بردارد و سرعت حركت كشور در این حوزة پرتكاپو و رقابتی را افزایش دهد. در حال حاضر موقعیت بین‌المللی و سرعت حركت ما در این حوزه، درخور نام و توانمندیهای بالقوة كشور نیست و لازم است هر چه زودتر با تأسیس این انجمن و ایجاد انسجام ملی به فعالیتهای مرتبط در چارچوب اهداف انجمن پرداخته و با تمركز بر نیروی انسانی متخصص، موجبات تعالی این حوزه را در كشور فراهم كند.

  د ـ با توجه به آنچه در اهمیت یادگیری الكترونیكی گفته شد، شناخت شرایط موجود و  جایگاه یادگیری الكترونیكی از یك سو و آشنا شدن با راههای صحیح بكارگیری مؤلفه‌های آن در همه‌ی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزشی و سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در بخش آموزش از سوی دیگر، تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی ضروری است.

  هـ ـ  با توجه به نوپا بودن دوره‌های یادگیری الكترونیكی در ایران و و جود نقایص مختلف در برنامه‌ریزیها و ا جرای این دوره‌ها و از طرف دیگر فقدان قوانین و دستورعملهای كافی در وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت این دوره‌ها و نظارت بر اجرای این دوره‌ها، نگرانیهایی را ایجاد میكند كه تأسیس انجمن، میتواند راهكار مناسبی تلقی شود.

  بنابراین بر آنیم تا با تأسیس انجمنی علمی مرتبط و مشابه با سایر انجمنهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی مشابه، گامی جدید در راستای بهبود كیفیت و موفقیت فعالیتهای مرتبط با یادگیری الكترونیكی، تبادل تجربیات بین متخصصان و ایجاد ارتباطی منسجم و علمی با سازمانها و نهادهای سیاستگذار این دوره‌ها برداشته شود.

 • اساسنامه

  فصل اول: کلیات و اهداف

  مادّه‌ی ۱: به‌منظور گسترش و اعتلای پژوهش و آموزش و ارتقای بینش در حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی، استفاده از فنّاوری اطلاعات در نظامهای آموزشی با هدف بهبود کیفیت فرایندهای یاددهی – یادگیری  و نیز توسعه‌ی کمّی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود  امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با موارد فوق، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، که در این اساسنامه «انجمن» نامیده میشود، تشکیل میگردد.

  مادّه‌ی ۲: انجمن مؤسسه‌ای علمی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در زمینه‌های علمی و فنّاورانه به انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی میپردازد و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و رییس هییت مدیره‌ی آن نماینده‌ی قانونی انجمن است.

  مادّه‌ی ۳: مرکز انجمن در شهر تهران واقع است و شعبه‌های آن پس از تصویب هییت مدیره‌ی انجمن و موافقت «کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» میتواند در هر منطقه از کشور تأسیس شود.

  تبصره: هییت مدیره میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه‌ی رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برسد.

  مادّه‌ی ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تأسیس میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

  مادّه‌ی ۵: به ‌منظور نیل به هدفهای مذکور در مادّه‌ی ۱، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

  ۵-۱. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی سر و کار دارند.

  ۵-۲. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  ۵-۳. ترغیب و تشویق پژوهشگران، متخصصان، اعضای هییت علمی و تجلیل از محققان، کارآفرینان فعال و برجستگان این حوزه.

  ۵-۴. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنّی در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیتهای انجمن.

  ۵-۵. برگزاری گردهماییهای علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

  ۵-۶. انتشار کتب و نشریات علمی.

  ۵-۷. مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و آینده‌پژوهی در زمینه‌های سیاستگذاری، هدایت و نظارت در حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی.

  فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

  مادّه‌ی ۶: انواع عضویت در انجمن به شرح زیر است:
  ۶-۱. عضویت پیوسته
  مؤسسان انجمن و همه‌ی افرادی که دست کم دارای درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با یادگیری الکترونیکی باشند. 
  تبصره: در شرایط خاص، افراد دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی که دارای سوابق برجسته ای در این حوزه باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوب هییت‌مدیره‌ی انجمن میتوانند به عضویت پیوسته‌ی انجمن در آیند.
  ۶-۲. عضویت وابسته
  اشخاصی که دارای درجه‌ی کارشناسی هستند و دست کم به مدت پنج سال سابقه‌ی اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا فنی در زمینه‌‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی داشته باشند.
  ۶-۳. عضویت دانشجویی
  همه‌ی دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی به تحصیل اشتغال دارند.
  ۶-۴. عضویت افتخاری
  اشخاص ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های یادگیری الکترونیکی حایز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.
  ۶-۵. اعضای حقوقی (مؤسساتی)
  سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند. این اعضا به مثابه‌ی عضو وابسته‌ی انجمن محسوب میشوند.
  تبصره: بررسی درخواست‌های عضویت، تشخیص ارتباط رشته‌ی تخصصی یا فعالیت متقاضی با موضوع فعالیت‌های انجمن و تعیین نوع عضویت بر عهده‌ی کمیته‌ی عضویت انجمن و بر اساس آیین‌نامه‌ی عضویت مصوب هییت‌مدیره‌ی انجمن، است. اعضای حقوقی به مثابه‌ی عضو وابسته‌ی انجمن محسوب میشوند.
  مادّه‌ی ۷: هر یک از اعضا سالیانه مبلغی را، که میزان آن به پیشنهاد هییت مدیره به تصویب مجمع عمومی انجمن می‌رسد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
  تبصره‌ی ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.
  تبصره‌ی ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
  مادّه‌ی ۸: عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:
  ۸-۱. استعفای کتبی عضو
  ۸-۲. عدم پرداخت حق عضویت سالیانه
  تبصره: بررسی درخواست و تأیید خاتمه‌ی عضویت برعهدۀ کمیته‌ی عضویت انجمن است.

  فصل چهارم: ارکان انجمن

  الف- مجمع عمومی

  مادّه ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.

  ۱۰-۱. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل میشود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته‌ی انجمن رسمیت مییابد و تصمیم‌های آن با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر است. هر عضو حاضر می‌تواند وکالت فقط یک عضو غایب را بر عهده گیرد.

  ۱۰-۲. در صورتی که در دعوت نخست، جلسه‌ی مجمع عمومی رسمیت نیابد، جلسه‌ی دوم به فاصله حداقل بیست روز  بعد تشکیل میشود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آرا میتواند به صورت مکاتبه-ای یا الکترونیکی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هییت مدیره تدوین میشود، صورت پذیرد.

  تبصره‌ی ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی، الکترونیکی، آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار یا از طریق وبگاه انجمن صورت می‌گیرد و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

  تبصره‌ی ۲: یک سوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هییت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد؛ در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هییت مدیره یا بازرس تصریح کنند.

  تبصره‌ی ۳: در صورت تحقق تبصره‌ی فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

  تبصره‌ی ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

  مادّه ۱۱: وظایف مجامع عمومی

  الف- مجمع عمومی عادی

  انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرس یا بازرسان (در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

  تصویب خط مشی انجمن

  بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی هییت مدیره و بازرس (بازرسان)

  تعیین میزان حق عضویت سالیانه

  عزل هییت مدیره و بازرس (بازرسان)

  بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه‌ی سال آتی انجمن

  ب- مجمع عمومی فوق‌العاده

  ب- ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  ب- ۲- تصویب انحلال انجمن

  تبصره‌ی ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده‌ی تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد. 

  تبصره‌ی ۲: مجامع عمومی توسط هییت‌رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.

  تبصره‌ی ۳: اعضای هییت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب میشوند.

  تبصره‌ی ۴: اعضای هییت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هییت مدیره و بازرس نامزد شده‌اند.

  ب– هییت مدیره

  مادّه ۱۲: هییت‌مدیره‌ی انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته‌ی انجمن انتخاب میشوند.

  ۱۲-۱. هیچ یک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دوره‌ی متوالی به عضویت هییت مدیره انتخاب شوند.

  ۱۲-۲. عضویت در هییت مدیره افتخاری است.

  ۱۲-۳. هییت مدیره موظفند حداکثر تا دو ماه پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام کنند. این امر با انتخاب رییس، نایب رییس، خزانه دار، مدیر کمیته‌ی عضویت و مدیر کمیته‌ی آموزش و پژوهش عملیاتی می‌شود.

  ۱۲-۴. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و خزانه دار همراه با مُهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس هییت مدیره یا دبیر  هییت مدیره معتبر است.

  ۱۲-۵. هییت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله‌ی بین ارسال دعوت نامه با تاریخ تشکیل جلسه‌ی هییت مدیره، حداقل سه روز است. دبیر هییت مدیره وظیفه‌ی دعوت، تنظیم دستور جلسه، ثبت صورت جلسه و پیگیری مصوبات هییت را بر عهده دارد.

  ۱۲-۶. جلسات هییت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متاخته با اکثریت آرای حاضران، معتبر است.

  ۱۲-۷. کلیه مصوبات هییت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هییت مدیره نگهداری میشود.

  ۱۲-۸. شرکت اعضای هییت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه (به تشخیص هییت مدیره) تا سه جلسه‌ی متوالی یا پنج جلسه‌ی متناوب (در هر سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

  ۱۲-۹. در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هییت مدیره، عضو علیالبدل برای مدت باقیمانده‌ی دوره‌ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

  ۱۲-۱۰. شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هییت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  مادّه ۱۳: هییت مدیره نماینده‌ی قانونی انجمن است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

  ۱۳-۱. اداره‌ی امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  ۱۳-۲. تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها

  ۱۳-۳. هییت مدیره میتواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هییت امنا است، انجام میدهد.

  ۱۳-۴. جز درباره‌ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی و هییت امنا است، هییت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا است.

  ۱۳-۵. تهیه‌ی گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه‌ی مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

  ۱۳-۶. اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمامی مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

  ۱۳-۷. انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

  ۱۳-۸. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

  ۱۳-۹. جلب هدایا و کمک‌های مالی.

  ۱۳-۱۰. اعطای بورس‌های پژوهشی و آموزشی.

  ۱۳-۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  ۱۳-۱۲. ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

  ۱۳-۱۳. هییت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان دوره‌ی مسیولیت خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هییت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال کند.

  تبصره: هییت‌مدیره‌ی پیشین تا تأیید هییت‌مدیره‌ی جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مسیولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ج ـ بازرس (بازرسان)

  مادّه ۱۴: مجمع عمومی عادی یکی از اعضای حقیقی انجمن را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت دو سال انتخاب میکند.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

  مادّه ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

  ۱۵-۱. بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه‌ی گزارش برای مجمع عمومی

  ۱۵-۲. بررسی گزارش سالیانه‌ی هییت مدیره و تهیه‌ی گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

  ۱۵-۳. گزارش هرگونه تخلف هییت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: هییت مدیر موظف است  کلیه‌ی اسناد و مدارک انجمن، اعم از مالی و غیرمالی را، در هر زمان و بدون قید و شرط برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار دهد.

  فصل پنجم: کمیته‌ها و گروه‌های علمی انجمن

  مادّه ۱۶: انجمن میتواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هییت مدیره برای آن‌ها تعیین شود به فعالیت میپردازند:

  گروه‌های تخصصی

  کمیته‌ی آموزش و پژوهش 

  کمیته‌ی انتشارات 

  کمیته‌ی آمار و اطلاعات 

  کمیته‌ی عضویت و روابط عمومی 

  کمیته‌ی گردهماییهای علمی 

  کمیته‌ی برنامه‌ریزی 

  تبصره: انجمن مجاز است در صورت نیاز سایر گروه‌ها و کمیته‌های دیگر را تشکیل دهد

  فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

  مادّه ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

  ۱۷-۱. حق عضویت‌ اعضا

  ۱۷-۲. درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای، اجرایی و فروش محصولات علمی

  ۱۷-۳. دریافت هدایا و کمک‌ها

  ۱۷-۴. کلیه‌ی عواید و درآمدهای انجمن صرف تحقق اهداف و موضوع مادّه‌ی ۵ این اساس‌نامه خواهد شد.

  مادّه ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی، به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال میشود.

  مادّه ۱۹: کلیه‌ی وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری میشود.

  مادّه ۲۰: هیچ‌یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها نمیتوانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن کنند.

  مادّه ۲۱: کلیه‌ی مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مراجع نظارتی یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  مادّه ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساس‌نامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معتبر است.

  مادّه ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  مادّه ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هییت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هییت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  مادّه ۲۵: این اساس‌نامه مشتمل بر شش فصل، بیست و پنج مادّه، شصت و یک زیر مادّه و هجده تبصره در جلسه‌ی مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.


 • اعضاي هيات مؤسس

  اعضای هیئت مؤسس انجمن

  ردیفنام و نام خانوادگیرشته و مدرک تحصیلیمرتبۀ علمیمحل کار
  1دکتر عباس بازرگان هرندیدکتری تحقیقات آموزشیاستاددانشگاه تهران
  2دکتر کامبیز بدیعدکتری مهندسی برقدانشیارمرکز تحقیقات مخابرات ایران
  3دکتر فتانه تقی یارهدکتری مهندسی کامپیوتراستادیاردانشگاه تهران
  4دکتر نادر حقانیدکتری آموزش الکترونیکی زبان آلمانیدانشیاردانشگاه تهران
  5دکتر سعدان زکاییدکتری مهندسی برقاستادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی
  6دکتر سیدعلی اکبر صفویدکتری مهندسی کنترلدانشیاردانشگاه شیراز
  7دکتر محمد عطاراندکتری برنامه‌ریزی درسیدانشیاردانشگاه تربیت معلم تهران
  8دکتر سیدامید فاطمیدکتری مهندسی الکترونیکاستادیاردانشگاه تهران
  9دکتر محمد فتحیان بروجنیدکتری مهندسی صنایع- سیستم و بهره‌وریدانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران
  10دکتر احمدآقا کارداندکتری مهندسی کامپیوتراستادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
  11دکتر پروین کدیوردکتری روانشناسیاستاددانشگاه تربیت معلم
  12دکتر ناصر مزینیدکتری انفورماتیکاستادیاردانشگاه علم و صنعت ایران
  13دکتر غلامعلی منتظردکتری مهندسی برقدانشیاردانشگاه تربیت مدرس


 • اعضاي هيات مديره انجمن

  اعضای هیئت مدیرۀ انجمن

  اعضاي هيئت‌مديرة انجمن علمي يادگيري الكترونيكي ايران (يادا)

  دورة اول فعاليت (1390ـ1393)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر غلامعلي منتظر

  رئيس هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  2

  دكتر سيد علي‌اصغر صفوي

  نايب‌رئيس

  1390ـ1393

  3

  دكتر فتانه تقي‌ياره

  خزانه‌دار

  1390ـ1393

  4

  دكتر عباس بازرگان

  عضو هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  5

  مهندس فاطمه عروجي

  عضو هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  6

  دكتر احمد‌آقا كاردان

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  7

  دكتر نادر حقاني

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  8

  دكتر حسينعلي جاهد

  بازرس

  1390ـ1393

  9

  دكتر ناصر مزيني

  بازرس علي‌البدل

  1390ـ1393  دورة دوم فعاليت (1393ـ1396)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر غلامعلي منتظر

  رئيس هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  2

  دكتر احمدآقا كاردان

  نايب‌رئيس

  1393ـ1396

  3

  دكتر مريم طايفه‌محمودي

  خزانه‌دار

  1393ـ1396

  4

  دكتر سيداميد فاطمي

  عضو هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  5

  دكتر زهره خوش‌نشين لنگرودي

  عضو هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  6

  مهندس بهناز داراب دربساز

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  7

  مهندس سيد علي موسوي

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  8

  دكتر فتانه تقي‌ياره

  بازرس

  1393ـ1396

  9

  دكتر حسينعلي جاهد

  بازرس علي‌البدل

  1393ـ1396


  دورة سوم فعاليت (1397ـ1400)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر سيد اميد فاطمي

  رئيس هيئت‌مديره

  1397ـ1400

  2

  دكتر احمدآقا كاردان

  نايب‌رئيس

  3

  دكتر مريم طايفه‌محمودي

  خزانه‌دار

  4

  عضو هيئت‌مديره

  5

  عضو هيئت‌مديره

  6

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  7

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  8

  بازرس


 • اهداف انجمن

  الف ـ ایفای نقش میانجی و تسهیل‌گر برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سیاست‌گذاران ملّی و نهادهای سرمایه‌گذار

  ب ـ ارتقای پژوهش و نوآوری در زمینه‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی

  ج ـ آموزش و ترویج اطلاعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی میان آحاد جامعه

  د ـ همکاری در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملّی و مقررات موردنیاز برای گسترش یادگیری الکترونیکی

  هـ ـ ایجاد محیطی برای همکاری‌های داوطلبانه و هم‌افزا در توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی در کشور

  و ـ پدید آوردن درگاهی برای تبادل اطلاعات علمی در سطح ملّی و بین‌المللی از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی، انتشار کتاب، خبرنامه و نشریه‌های علمی

  ز ـ ایجاد برنامه‌های ترغیبی برای تجلیل از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی