• معرفي انجمن

  پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است، حوزه‌ای که ضمن تقریب دیدگاههای دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینه‌ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط‌های آموزشی از طریق بهره‌برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی‌ها و توانمندیهای یادگیرنده پدید آورده است.

  در ایران نیز از سال 1386 جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال 1390 به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

  مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن

               مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن يادا

 • ضرورت ايجاد انجمن

  تحولات بزرگ جامعه‌ی بشری و گسترده شدن فنّاوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار و روش‌های آموزش را نیز متحول كرده‌اند. تحول این ابزارها و روش‌ها در جهتی است كه هر فرد در هر زمان و هر مكان بتواند با توجه به امكانات و زمان خود مشغول یادگیری شود. با گسترش اینترنت پدیده‌ی یادگیری الكترونیكی و به دنبال آن ابزارها و استانداردهای آن جدی‌تر مطرح و به دلایل زیادی با اهمیت  شناخته شد كه در زیر برخی از آن‌ها ذکر می‌شوند.

  ۱ ـ مردم جهان در حال حاضر یك جامعۀ متصل رو به افزایش با تعداد بدون انتهایی ایده و اطلاعات برای به اشتراك‌گذاری را تشكیل می‌دهند. گزارشی بین‌المللی در  سال ۲۰۰۶ اعلام كرد كه بیش از دو و نیم میلیارد تجهیزات اطلاعاتی (شامل گوشی تلفن همراه، تلفنهای هوشمند و انواع رایانه) متصل به هم در كره‌ی خاكی وجود دارند و بیش از یك میلیارد نفر از كاربران اینترنت هستند و تا پایان سال ۲۰۱۱ این رقم به بیش از دو میلیارد نفر خواهد رسید.  در این دنیای همیشه متصل، ضرورت فراهم آوردن امكان آموزش یا یادگیری الكترونیكی بیش از همه‌ی زمانهای گذشته است. این فرصتی را برای هر فرد علاقه‌مند برای كسب مهارت جدید، آمادگی برای حرفه‌ای یا جستجو كردن آن، كسب دوره‌ی كامل كارآموزی، اخذ مدرك تحصیلی بدون ترك محل كار یا فعالیت خود فراهم كرده است.

  ۲ـ استفاده‌ی الكترونیكی از ابزارهای انتقال اطلاعات برای انتقال اطلاعات و دانش به عنوان یكی از  رویكردهای یادگیری الكترونیكی، در واقع فرصت مناسبی را برای تمام دست‌اندركاران سیستمهای آموزشی ایجاد میكند تا هر چه زودتر بتوانند آموزشهای فراگیر و مبتنی بر آخرین فنّاوری را در سازمانها و مؤسسات خود راه‌اندازی كنند. به عبارت دیگر یادگیری الكترونیكی یكی از محورهای توسعه‌ی دانایی و تغییر و تحول سریع است و با كاربرد آن میتوان به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت.

  ۳ حجم رو به رشد اطلاعات فرایند اكتساب دانش را با پیچیدگیهای خاصی مواجه كرده است، به ویژه در رشته‌هایی كه سرعت تغییرات در آنها بالاتر است و ایجاد امكان یادگیری مداوم و مستمر در تمام طول عمر بهره‌وری فرد از ضرورتهای نظام آموزشی سازمانهای مرتبط محسوب میشود.

  ۴ـ ایجاد فضای یادگیری همیارانه برای یادگیری مسایل غامض و چند بعدی كه جز با روش همیاری و گروهی امكان یادگیری ندارند، سبب شده است رویكرد یادگیری الكترونیكی به كار آید و با ایجاد فضای مجازی همیاری و مشاركت میان یادگیرندگان به آنها امكان میدهد تا با تشكیل گروههای مناسب كه یادگیری را تسهیل میكند،  موضوع را فراگیرند.

  با توجه به نكات فوق به مهمترین دلایل تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی ایران به شرح زیر اشاره میشود:

  الف ـ  با توجه به اینكه یادگیری الكترونیكی جنبه‌های گوناگونی از علوم و فنّاوری را پوشش میدهد، ضرورت وجود نهادی كارآمد و همگرا برای ایجاد وحدت رویه میان ذینفعان حوزه به شدت احساس می شود.

  ب ـ فقدان همگرایی مناسب در تصمیم و اجرا و نیز نبود تیمهایی با كاركرد هم‌افزایی از مهمترین دلایلی است كه ما را به سمت تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی سوق میدهد. تأسیس این انجمن در قالب سیستمی هماهنگ و سازمان‌یافته كه در خدمت این حوزه باشد، به عنوان یكی از مؤثرترین راهكارهای مواجه با فقدان گفته شده خواهد بود. در حال حاضر با دور هم جمع شدن گروهی از دست‌اندركاران این حوزه‌ی چند‌گستره‌ای، زمینة انجام همكاریهای بین رشته‌ای برای پیشبرد اهداف چنین انجمنی فراهم به نظر میآید و لازم است كه بدون فوت وقت با تشكیل این نهاد، زمینة مساعد فوق را به ثمر نشاند.

  ج ـ انجمن یادگیری الكترونیكی میتواند با دیده‌بانی این حوزه‌ی علمی و بكارگیری ظرفیت تخصصی كشور در جهت ارتقای كیفی و كمی این حوزه گام بردارد و سرعت حركت كشور در این حوزة پرتكاپو و رقابتی را افزایش دهد. در حال حاضر موقعیت بین‌المللی و سرعت حركت ما در این حوزه، درخور نام و توانمندیهای بالقوة كشور نیست و لازم است هر چه زودتر با تأسیس این انجمن و ایجاد انسجام ملی به فعالیتهای مرتبط در چارچوب اهداف انجمن پرداخته و با تمركز بر نیروی انسانی متخصص، موجبات تعالی این حوزه را در كشور فراهم كند.

  د ـ با توجه به آنچه در اهمیت یادگیری الكترونیكی گفته شد، شناخت شرایط موجود و  جایگاه یادگیری الكترونیكی از یك سو و آشنا شدن با راههای صحیح بكارگیری مؤلفه‌های آن در همه‌ی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزشی و سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در بخش آموزش از سوی دیگر، تأسیس انجمن یادگیری الكترونیكی ضروری است.

  هـ ـ  با توجه به نوپا بودن دوره‌های یادگیری الكترونیكی در ایران و و جود نقایص مختلف در برنامه‌ریزیها و ا جرای این دوره‌ها و از طرف دیگر فقدان قوانین و دستورعملهای كافی در وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت این دوره‌ها و نظارت بر اجرای این دوره‌ها، نگرانیهایی را ایجاد میكند كه تأسیس انجمن، میتواند راهكار مناسبی تلقی شود.

  بنابراین بر آنیم تا با تأسیس انجمنی علمی مرتبط و مشابه با سایر انجمنهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی مشابه، گامی جدید در راستای بهبود كیفیت و موفقیت فعالیتهای مرتبط با یادگیری الكترونیكی، تبادل تجربیات بین متخصصان و ایجاد ارتباطی منسجم و علمی با سازمانها و نهادهای سیاستگذار این دوره‌ها برداشته شود.

  اساسنامه