تماس با ما

 

ایمیل مسئولین کمیته ها برای تماس به قرار زیر است (توجه بفرمایید که ایمیل کامل متشکل از قسمت اول ایمیل به اضافه @net.elearningassociation.ir می باشد)

 

نام کمیته

نام مسئول

ایمیل حقوقی (@net.elearningassociation.ir)

۱)     کمیته ارزیابی – برای ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر محمدی

QA

۲)     کمیته پژوهش و ارتباطات بین الملل

آقای دکتر صفوی

International

۳)     کمیته آموزش

خانم دکتر اکبری

Education

۴)     کمیته گردهمایی های علمی

خانم مهندس داراب

Seminar

۵)     کمیته پذیرش و آمار و اطلاعات

خانم دکتر هوشمند جا

Membership

۶)     کمیته روابط عمومی

خانم دکتر پاکدامن

Public

۷)     کمیته دانشجویی

آقای عظیمی

Students

۸)     کمیته ارتباط با صنعت

آقای مهندس آقایی

Business

۹)     کمیته دائمی کنفرانس

آقای دکتر فاطمی

Conf

۱۰)  کمیته انتشارات

آقای دکتر منتظر

Journal

۱۱)  کمیته ارزیابی انجمن

آقای دکتر رضائی

Performance

۱۲)  کمیته خبرنامه علمی

خانم دکتر طایفه محمودی

Newsletter

۱۳)  کمیته وبسایت

آقای دکتر فاطمی

Web

۱۴)  کمیته برنامه ریزی راهبردی انجمن

خانم دکتر مهرابی

Strategy

سوالات متداول

ارسال ایمیل