Site announcements

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

 
Picture of مدیر سایت
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
by مدیر سایت - Thursday, 19 Tir 1399, 7:06 PM
 

همایش ملی《تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 》

http://elearning.msrt.ir/همایش-ملی-همایش-ملی-تبادل-تجربیات-دان/