دومین نشست انجمن یادا: بررسی نظام نامه پیشنهادی یادگیری الکترونیکی وزارت عتف