برگزاری نشست تخصصی کرونا و مواجهه فناورانه آموزش عالی ایران در پرتو توانمندی های یادگیری و یاددهی الکترونیکی

فاز راه‌اندازی

Workshop timeline with 5 phasesSkip to current tasks
فاز راه‌اندازی
Current phase
  • Task info کارگاه در حال راه‌اندازی است. لطفا تا زمانی که به فاز بعدی برود صبر کنید.
فاز تحویل
فاز ارزشیابی
فاز بررسی نمره‌دهی
بسته