راهنمای حضور در فرآیند ارزیابی فعالیت‌های آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند ارزیابی فوق، خواهشمند است فایل‌های زیر را ملاحظه بفرمایید.

 

  نامه رئیس انجمن به معاون وزیر علوم 

 

 نامه مراکز آموزش عالی آزاد 

 

 راهنمای استانداردها و ویژگی‌های مورد بررسی 

 

 راهنمای پرداخت هزینه‌های مرتبط با شرکت در فرآیند ارزیابی و اعتباربخشی