اعضای حقوقی انجمن یادا

لیست اعضای حقوقی انجمن یادا در سایت جدید- از آبان ماه ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۲
ردیف نام مجموعه سطح عضویت تاریخ عضویت
۱ شرکت منشور فناوری فردا ایرانیان سیمین ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲ شرکت آفرینش بینش و دانش ایرانیان سیمین ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۳ مرکز کار ایران بلورین ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴ شرکت فناوران اطلاعات وستا بلورین ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۵ شرکت هومان افزار صبا بلورین ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۶ آکادمی یاسان سیمین ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۷ هوشمند اول برتر (هاب شیراز) بلورین ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸ رایادرس زرین ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۹ گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سیمین ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰ آراک فناوران برتر دانش بلورین ۱۳۹۹/۰۹/۲
۱۱ رایانش مبین هوشیار سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۴
۱۲ ره بین صنعت نصیر سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۴
۱۳ یونیورنت سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۷
۱۴ موسسه اندیشه سازان روشنگر سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۷
۱۵ موسسه گسترش علوم و فنون پایوران زرین ۱۳۹۹/۰۹/۸
۱۶ توسعه و مدیریت پارسیان زرین سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۷  راهکار کسب و کار هوشمند امین سیمین ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۸ شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات تحلیلگران زرین ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۹  آینده سازان یاسان زرین ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۰ ندای دانش همراه ایرانیان سیمین ۱۴۰۰/۰۵/۵
۲۱ آرمان اندیشان آراز سیمین ۱۴۰۰/۰۵/۷
۲۲ معین دانش تام آسیا بلورین ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۳ مرکز آموزش عالی امان خمینی (ره) سیمین ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲۴ توسعه فناوری ویرا رباتیک سپهر بلورین ۱۴۰۲/۱۱/۰۲