اعضای هیات مدیره ۱۳۹۸ تاکنون

دکتر صفوی

دکتر سید علی اکبر صفوی
رییس هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

دکتر رحیم عبادی
عضو هیات مدیره

دکتر فرهاد سراجی
عضو هیات مدیره

دکتر محمدهادی زاهدی
عضو هیات مدیره

دکتر مریم پاکدامن نائینی
عضو هیات مدیره

آزاده مهرپویان
بازرس اصلی

اعضای هیات‌مدیره انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

 • دوره چهارم فعالیت (۱۳۹۹ تاکنون)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شروع و پایان فعالیت

۱

دکتر سید علی اکبر صفوی

رئیس هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۲

دکتر رحیم عبادی

نایب‌رئیس

۱۳۹۹

۳

دکتر فرهاد سراجی

عضو هیات مدیره

۱۳۹۹

۴

دکتر محمدهادی زاهدی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۵

دکتر مریم پاک دامن نائینی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۶ آزاده مهرپوریان بازرس اصلی

۱۳۹۹

 

 • دوره سوم فعالیت (۱۳۹۹)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شروع و پایان فعالیت

۱

دکتر سید علی اکبر صفوی

رئیس هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۲

دکتر سید امید فاطمی

نایب‌رئیس

۱۳۹۹

۳

دکتر احمد آقا کاردان

عضو هیات مدیره

۱۳۹۹

۴

دکتر مریم طایفه محمودی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۵

دکتر بهناز داراب دربساز

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۹

۶ آزاده مهرپوریان بازرس اصلی

۱۳۹۹

 

 • دوره‌ی سوم فعالیت (۱۳۹۶-۱۳۹۸)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شروع و پایان فعالیت

۱

دکتر سید امید فاطمی

رئیس هیئت‌مدیره

۱۳۹۸-۱۳۹۶

۲

دکتر سید علی اکبر صفوی

نایب‌رئیس

۱۳۹۸-۱۳۹۶

۳

دکتر احمد آقا کاردان

عضو هیات مدیره

۱۳۹۸-۱۳۹۶

۴

دکتر مریم طایفه محمودی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۸-۱۳۹۶

۵

دکتر بهناز داراب دربساز

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۸-۱۳۹۶

۶ آزاده مهرپوریان بازرس اصلی

۱۳۹۸-۱۳۹۶

 

 • دوره‌ی دوم فعالیت (۱۳۹۳ـ۱۳۹۶)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شروع و پایان فعالیت

۱

دکتر غلامعلی منتظر

رئیس هیئت‌مدیره

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۲

دکتر احمدآقا کاردان

نایب‌رئیس

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۳

دکتر مریم طایفه‌محمودی

خزانه‌دار

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۴

دکتر سیدامید فاطمی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۵

دکتر زهره خوش‌نشین لنگرودی

عضو هیئت‌مدیره

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۶

مهندس بهناز داراب دربساز

عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۷

مهندس سید علی موسوی

عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۸

دکتر فتانه تقی‌یاره

بازرس

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

۹

دکتر حسینعلی جاهد

بازرس علی‌البدل

۱۳۹۳ـ۱۳۹۶

 
 • دوره‌ی اول فعالیت (۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۳)
 • ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شروع و پایان فعالیت

  ۱

  دکتر غلامعلی منتظر

  رئیس هیات‌ مدیره

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۲

  دکتر سید علی اکبر صفوی

  نایب‌ رئیس هیات مدیره

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۳

  دکتر فتانه تقی‌یاره

  خزانه‌دار و عضو هیات ‌مدیره

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۴

  دکتر عباس بازرگان

  عضو هیات ‌مدیره

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۵

  مهندس فاطمه عروجی

  عضو هیات ‌مدیره

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۶

  دکتر احمد‌آقا کاردان

  عضو علی ‌البدل

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۷

  دکتر نادر حقانی

  عضو علی ‌البدل

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۸

  دکتر حسین علی جاهد

  بازرس

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

  ۹

  دکتر ناصر مزینی

  بازرس علی ‌البدل

  ۱۳۹۰ـ۱۳۹۳

هیات موسس ( تمامی اطلاعات مربوط به زمان تقاضای تاسیس در سال ۱۳۸۹ می باشد.)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی مرتبۀ علمی محل کار
۱ دکتر عباس بازرگان هرندی دکتری تحقیقات آموزشی استاد دانشگاه تهران
۲ دکتر کامبیز بدیع دکتری مهندسی برق دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
۳ دکتر فتانه تقی یاره دکتری مهندسی کامپیوتر استادیار دانشگاه تهران
۴ دکتر نادر حقانی دکتری آموزش الکترونیکی زبان آلمانی دانشیار دانشگاه تهران
۵ دکتر سعدان زکایی دکتری مهندسی برق استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی
۶ دکتر سید علی اکبر صفوی دکتری مهندسی کنترل دانشیار دانشگاه شیراز
۷ دکتر محمد عطاران دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
۸ دکتر سید امید فاطمی دکتری مهندسی الکترونیک استادیار دانشگاه تهران
۹ دکتر محمد فتحیان بروجنی دکتری مهندسی صنایع- سیستم و بهره‌وری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۰ دکتر احمد کاردان دکتری مهندسی کامپیوتر استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱ دکتر پروین کدیور دکتری روانشناسی استاد دانشگاه تربیت معلم
۱۲ دکتر ناصر مزینی دکتری انفورماتیک استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳ دکتر غلامعلی منتظر دکتری مهندسی برق دانشیار دانشگاه تربیت مدرس