ایمیل مسئولین کمیته ها برای تماس به قرار زیر است.

نام کمیته

نام مسئول

ایمیل حقوقی

۱)     کمیته ارزیابی – برای ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر آیین‌محمدی

yada.anjoman@gmail.com

۲)     کمیته پژوهش و ارتباطات بین الملل

آقای دکتر فاطمی

yada.anjoman@gmail.com

۳)     کمیته آموزش

خانم دکتر اکبری

yada.anjoman@gmail.com

۴)     کمیته گردهمایی‌های علمی

خانم مهندس داراب

yada.anjoman@gmail.com

۵)     کمیته پذیرش و آمار و اطلاعات

خانم دکتر هوشمندجا

yada.anjoman@gmail.com

۶)     کمیته روابط عمومی

خانم دکتر پاکدامن

yada.anjoman@gmail.com

۷)     کمیته دانشجویی

آقای دکتر عظیمی

yada.anjoman@gmail.com

۸)     کمیته ارتباط با صنعت

آقای دکتر طوفانی‌نژاد

yada.anjoman@gmail.com

۹)     کمیته دائمی کنفرانس

آقای دکتر صفوی

yada.anjoman@gmail.com

۱۰)  کمیته انتشارات

آقای دکتر منتظر

yada.anjoman@gmail.com

۱۱)  کمیته ارزیابی انجمن

آقای دکتر اناری‌نژاد

yada.anjoman@gmail.com

۱۲)  کمیته خبرنامه علمی

خانم دکتر طایفه محمودی

yada.anjoman@gmail.com

۱۳)  کمیته وبسایت

آقای دکتر فاطمی

yada.anjoman@gmail.com

۱۴)  کمیته برنامه‌ریزی راهبردی انجمن

خانم دکتر مهرابی

yada.anjoman@gmail.com

آدرس در انجمن - شما اینجا هستید:انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا
لطفا برای ایجاد پست و مباحث یا با نام کاربری guest و پسورد guest به عنوان مهمان وارد شوید

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا

اینجا دسته بندی وجود ندارد!