معرفی انجمن

 

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است، حوزه‌ای که ضمن تقریب دیدگاه های دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینه‌ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط ‌های آموزشی از طریق بهره‌برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی‌ها و توانمندی های یادگیرنده پدید آورده است.

در ایران نیز از سال ۱۳۸۵ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات در کنار برگزاری کنفرانس‌ های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» (یادا) با مجوز کمیسیون انجمن های علمی کشور تاسیس شد.

انجمن

ضرورت ایجاد انجمن

تحولات بزرگ جامعه‌ی بشری و گسترده شدن فنّاوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار و روش‌های آموزش را نیز متحول کرده‌اند. تحول این ابزارها و روش‌ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با توجه به امکانات و زمان خود مشغول یادگیری شود. با گسترش اینترنت پدیده‌ی یادگیری الکترونیکی و به دنبال آن ابزارها و استانداردهای آن جدی‌تر مطرح و به دلایل زیادی با اهمیت  شناخته شد که در زیر برخی از آن‌ها ذکر می‌شوند.

۱ ـ مردم جهان در حال حاضر یک جامعۀ متصل رو به افزایش با تعداد بدون انتهایی ایده و اطلاعات برای به اشتراک‌گذاری را تشکیل می‌دهند. گزارشی بین‌المللی در  سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که بیش از دو و نیم میلیارد تجهیزات اطلاعاتی (شامل گوشی تلفن همراه، تلفنهای هوشمند و انواع رایانه) متصل به هم در کره‌ی خاکی وجود دارند و بیش از یک میلیارد نفر از کاربران اینترنت هستند و تا پایان سال ۲۰۱۱ این رقم به بیش از دو میلیارد نفر خواهد رسید.  در این دنیای همیشه متصل، ضرورت فراهم آوردن امکان آموزش یا یادگیری الکترونیکی بیش از همه‌ی زمانهای گذشته است. این فرصتی را برای هر فرد علاقه‌مند برای کسب مهارت جدید، آمادگی برای حرفه‌ای یا جستجو کردن آن، کسب دوره‌ی کامل کارآموزی، اخذ مدرک تحصیلی بدون ترک محل کار یا فعالیت خود فراهم کرده است.

۲ـ استفاده‌ی الکترونیکی از ابزارهای انتقال اطلاعات برای انتقال اطلاعات و دانش به عنوان یکی از  رویکردهای یادگیری الکترونیکی، در واقع فرصت مناسبی را برای تمام دست‌اندرکاران سیستمهای آموزشی ایجاد میکند تا هر چه زودتر بتوانند آموزشهای فراگیر و مبتنی بر آخرین فنّاوری را در سازمانها و مؤسسات خود راه‌اندازی کنند. به عبارت دیگر یادگیری الکترونیکی یکی از محورهای توسعه‌ی دانایی و تغییر و تحول سریع است و با کاربرد آن میتوان به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت.

۳ حجم رو به رشد اطلاعات فرایند اکتساب دانش را با پیچیدگیهای خاصی مواجه کرده است، به ویژه در رشته‌هایی که سرعت تغییرات در آنها بالاتر است و ایجاد امکان یادگیری مداوم و مستمر در تمام طول عمر بهره‌وری فرد از ضرورتهای نظام آموزشی سازمانهای مرتبط محسوب میشود.

۴ـ ایجاد فضای یادگیری همیارانه برای یادگیری مسایل غامض و چند بعدی که جز با روش همیاری و گروهی امکان یادگیری ندارند، سبب شده است رویکرد یادگیری الکترونیکی به کار آید و با ایجاد فضای مجازی همیاری و مشارکت میان یادگیرندگان به آنها امکان میدهد تا با تشکیل گروههای مناسب که یادگیری را تسهیل میکند،  موضوع را فراگیرند.

با توجه به نکات فوق به مهمترین دلایل تأسیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران به شرح زیر اشاره میشود:

الف ـ  با توجه به اینکه یادگیری الکترونیکی جنبه‌های گوناگونی از علوم و فنّاوری را پوشش میدهد، ضرورت وجود نهادی کارآمد و همگرا برای ایجاد وحدت رویه میان ذینفعان حوزه به شدت احساس می شود.

ب ـ فقدان همگرایی مناسب در تصمیم و اجرا و نیز نبود تیمهایی با کارکرد هم‌افزایی از مهمترین دلایلی است که ما را به سمت تأسیس انجمن یادگیری الکترونیکی سوق میدهد. تأسیس این انجمن در قالب سیستمی هماهنگ و سازمان‌یافته که در خدمت این حوزه باشد، به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای مواجه با فقدان گفته شده خواهد بود. در حال حاضر با دور هم جمع شدن گروهی از دست‌اندرکاران این حوزه‌ی چند‌گستره‌ای، زمینه انجام همکاریهای بین رشته‌ای برای پیشبرد اهداف چنین انجمنی فراهم به نظر میآید و لازم است که بدون فوت وقت با تشکیل این نهاد، زمینه مساعد فوق را به ثمر نشاند.

ج ـ انجمن یادگیری الکترونیکی میتواند با دیده‌بانی این حوزه‌ی علمی و بکارگیری ظرفیت تخصصی کشور در جهت ارتقای کیفی و کمی این حوزه گام بردارد و سرعت حرکت کشور در این حوزه پرتکاپو و رقابتی را افزایش دهد. در حال حاضر موقعیت بین‌المللی و سرعت حرکت ما در این حوزه، درخور نام و توانمندیهای بالقوه کشور نیست و لازم است هر چه زودتر با تأسیس این انجمن و ایجاد انسجام ملی به فعالیتهای مرتبط در چارچوب اهداف انجمن پرداخته و با تمرکز بر نیروی انسانی متخصص، موجبات تعالی این حوزه را در کشور فراهم کند.

د ـ با توجه به آنچه در اهمیت یادگیری الکترونیکی گفته شد، شناخت شرایط موجود و  جایگاه یادگیری الکترونیکی از یک سو و آشنا شدن با راههای صحیح بکارگیری مؤلفه‌های آن در همه‌ی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزشی و سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در بخش آموزش از سوی دیگر، تأسیس انجمن یادگیری الکترونیکی ضروری است.

هـ ـ  با توجه به نوپا بودن دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران و و جود نقایص مختلف در برنامه‌ریزیها و ا جرای این دوره‌ها و از طرف دیگر فقدان قوانین و دستورعملهای کافی در وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت این دوره‌ها و نظارت بر اجرای این دوره‌ها، نگرانیهایی را ایجاد میکند که تأسیس انجمن، میتواند راهکار مناسبی تلقی شود.

بنابراین بر آنیم تا با تأسیس انجمنی علمی مرتبط و مشابه با سایر انجمنهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی مشابه، گامی جدید در راستای بهبود کیفیت و موفقیت فعالیتهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی، تبادل تجربیات بین متخصصان و ایجاد ارتباطی منسجم و علمی با سازمانها و نهادهای سیاستگذار این دوره‌ها برداشته شود.

اساس نامه

فصل اول: کلیات و اهداف

مادّه‌ی ۱: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه یادگیری الکترونیکی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم و مهندسی یادگیری الکترونیکی، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران که از این پس در این اساسنامه «انجمن» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

مادّه‌ی ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هییت مدیره‌ی آن نماینده‌ی قانونی انجمن می باشد.

مادّه‌ی ۳: مرکز انجمن در شهر تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هییت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه‌ی رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برسد.

مادّه‌ی ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تأسیس میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

مادّه‌ی ۵: به ‌منظور نیل به هدفهای مذکور در مادّه‌ی (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌ آورد:

۵-۱. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم یادگیری الکترونیکی سر و کار دارند.

۵-۲. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنّی.

۵-۵. برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۵-۶. انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

مادّه‌ی ۶: انواع عضویت در انجمن به شرح زیر است:
۶-۱. عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی رایانه، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، برنامه ریزی درسی، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، روانشناسی تربیتی، مدیریت فناوری اطلاعات، فناوری آموزشی، مدیریت آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.
۶-۲. عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه‌ کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
۶-۳. عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های مهندسی رایانه، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، برنامه ریزی درسی، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، روانشناسی تربیتی، مدیریت فناوری اطلاعات، فناوری آموزشی، مدیریت آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارند.
۶-۴. عضویت افتخاری:
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های یادگیری الکترونیکی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.
۶-۵. اعضای موسساتی (حقوقی):
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوست انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
مادّه‌ی ۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره‌ی ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره‌ی ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
مادّه‌ی ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۸-۱. استعفای کتبی
۸-۲. عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه‌ عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

الف: مجمع عمومی            ب: هیات مدیره                  ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

مادّه ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می شود.

۱۰-۱. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته‌ انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۱۰-۲. مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۱۰-۳. در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه ای براساس آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تدوین می شود، انجام شود.

تبصره‌ی ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره‌ی ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد؛ در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره‌ی ۳: در صورت تحقق تبصره‌ فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره‌ی ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دوسوم آراء معتبر است.

مادّه ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

تصویب خط مشی انجمن

بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس (بازرسان)

تعیین میزان حق عضویت

عزل هیات مدیره و بازرس (بازرسان)

بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه‌ی سال آتی انجمن

ب- مجمع عمومی فوق‌العاده

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 تصویب انحلال انجمن

تبصره‌ ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده‌ی تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد. 

تبصره‌ ۲: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره‌ ۳: اعضای هیات رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره‌ ۴: اعضای هیات رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

ب– هیات مدیره

مادّه ۱۲: هیات مدیره انجمن مرکب از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است. که هر ۳ سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته‌ی انجمن انتخاب می شوند.

۱۲-۱. هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره‌ی متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

۱۲-۲. حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از ۳/۴ آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.

۱۲-۳. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

۱۲-۴. هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۱۲-۵. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مُهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس هیات مدیره یا نائب رئیس انجمن معتبر است.

۱۲-۶. هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله‌ بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه‌ هیات مدیره، حداقل سه روز است.

۱۲-۷. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۱۲-۸. کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.

۱۲-۹. شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه‌ی متوالی و پنج جلسه‌ی متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۱۰. در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده‌ی دوره‌ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۱. شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

مادّه ۱۳: هیات مدیره نماینده‌ی قانونی انجمن است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱. اداره‌ امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۱۳-۲. تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها

۱۳-۳. هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام می دهد.

۱۳-۴. جز درباره‌ موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۱۳-۵. تهیه‌ گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه‌ مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳-۶. اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمامی مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۱۳-۷. انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳-۸. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۳-۹. جلب هدایا و کمک‌های مالی.

۱۳-۱۰. اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۳-۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲. ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

۱۳-۱۳. هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره‌ی تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره پیشین تا تأیید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج ـ بازرس (بازرسان)

مادّه ۱۴: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرسی اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

مادّه ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

۱۵-۱. بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه‌ گزارش برای مجمع عمومی

۱۵-۲. بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه‌ گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

۱۵-۳. گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه استاد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن

مادّه ۱۶: انجمن می تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آن‌ها تعیین شود به فعالیت می پردازند:

گروه‌های تخصصی

کمیته‌ آموزش و پژوهش 

کمیته‌ انتشارات 

کمیته آمار و اطلاعات 

کمیته‌ پذیرش و روابط عمومی 

کمیته‌ گردهمایی های علمی  

۱۶-۱: انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

مادّه ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱. حق عضویت‌ اعضا

۱۷-۲. درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

۱۷-۳. دریافت هدایا و کمک‌ها

۱۷-۴. کلیه‌ی عواید و درآمدهای انجمن صرف تحقق اهداف و موضوع مادّه‌ی ۵ این اساس‌نامه خواهد شد.

مادّه ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی، به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال می شود.

مادّه ۱۹: کلیه‌ وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری میشود.

مادّه ۲۰: هیچ‌یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

مادّه ۲۱: کلیه‌ مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مادّه ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساس‌نامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معتبر است.

مادّه ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

مادّه ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

مادّه ۲۵: این اساس‌نامه مشتمل بر شش فصل، بیست و پنج مادّه، چهل و هشت زیر مادّه و هفده تبصره در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

فایل اساسنامه از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

asasnameh-yada

 
اهداف انجمن

الف ـ ایفای نقش میانجی و تسهیل‌گر برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سیاست‌گذاران ملّی و نهادهای سرمایه‌گذار

ب ـ ارتقای پژوهش و نوآوری در زمینه‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی

ج ـ آموزش و ترویج اطلاعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی میان آحاد جامعه

د ـ همکاری در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملّی و مقررات موردنیاز برای گسترش یادگیری الکترونیکی

هـ ـ ایجاد محیطی برای همکاری‌های داوطلبانه و هم‌افزا در توسعه‌ی یادگیری الکترونیکی در کشور

و ـ پدید آوردن درگاهی برای تبادل اطلاعات علمی در سطح ملّی و بین‌المللی از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی، انتشار کتاب، خبرنامه و نشریه‌های علمی

ز ـ ایجاد برنامه‌های ترغیبی برای تجلیل از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی