کارگاه های آموزشی انجمن یادا

نمونه کارگاه آموزشی اجرا شده توسط دکتر طوفانی نژاد

عنوان کارگاه

تعداد ساعت

مدرس

ملاحظات

هزینه به هزار تومان

تربیت مدرس جهت  دوره های الکترونیکی

۲:۳۰

دکتر احسان طوفانی نژاد

 

 

 

 

اجرای دروس عملی بر بستر الکترونیکی

۲:۳۰

دکتر سید علی اکبر صفوی

 

 

 

 

رویکرد کلاس معکوس در یادگیری الکترونیکی

۲:۳۰

دکتر احسان طوفانی نژاد

 

 

 

 

بحران کرونا و یادگیری الکترونیکی: الزامات و باید ها

۲:۳۰

دکتر الهام اکبری