مختصری درباره شرکت

تقویت مهارت‌های نرم مثل خلاقیت، تفکر منطقی، قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری از طریق برنامه‌نویسی 

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

ویدئوی معرفی محصول